Informacje prasowe

07/01/2009

AB :: Uchwały WZA

Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki AB S.A. które odbyło się 6.01.2009 powzięto uchwałę o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2007/2008 w wysokości 8.451.985,88 PLN na kapitał rezerwowy spółki. Jednocześnie WZA podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności w roku 2007/2008 oraz przyjęciu sprawozdania finansowego.

Zdajemy sobie sprawę ze zmienności otoczenia gospodarczego w jakim obecnie funkcjonują przedsiębiorstwa. Upatrujemy jednak w 2009 roku wielu ciekawych perspektyw rozwoju dla AB SA. Jestem przekonany, że w obliczu nowych możliwości inwestycyjnych i szans na powiększenie udziału w rynku przeznaczenie wypracowanego zysku na rozwój AB jest najlepszą decyzją oraz najkorzystniejszą nie tylko z punktu widzenia spółki ale i udziałowców - stwierdził po WZA prezes AB Andrzej Przybyło.

Na tym samy posiedzeniu zdecydowano o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007/2008 Radzie Nadzorczej AB S.A. w składzie: Iwona Przybyło, Kazimierz Przybyło, Jacek Łapiński, Andrzej Bator, Katarzyna Jażdży i Radosław Kiełbasiński oraz Zarządowi AB S.A. w składzie: Andrzej Przybyło, Zbigniew Mądry, Dariusz Rochman i Piotr Nowjalis.

Ponadto w skład Rady Nadzorczej powołano na nową kadencję następujące osoby:Iwonę Przybyło Jacka Łapińskiego, Jana Łapińskiego oraz jako członków niezależnych: Radosława Kiełbasińskiego, Katarzynę Jażdrzyk i Andrzeja Batora.