System zarządzania

AB S.A. w swoim działaniu opiera się na zintegrowanym systemie zarządzania – łączy ze sobą politykę jakości i dbałość o środowisko. Celem strategicznym jest zaspokajanie wymagań i oczekiwań Partnerów, przy równoczesnym:

 • spełnianiu wymagań prawnych i dotyczących ochrony środowiska,
 • zagwarantowaniu terminowości i realizacji zleceń,
 • skracaniu czasu realizacji zamówień,
 • zwiększaniu sprzedaży oferowanych produktów,
 • eliminacji braków i reklamacji,
 • efektywnym i oszczędnym gospodarowaniu mediami energetycznymi oraz wodą,
 • zmniejszaniu ilości powstających odpadów technologicznych oraz prowadzeniu racjonalnej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami,
 • ciągłym doskonaleniu funkcjonowania całej organizacji, a przez to osiągnięcie satysfakcji klienta.

Certyfikaty

Prestiż bycia w gronie firm, które prowadzą swoją działalność zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju oraz stosują systemy zarządzania ISO potwierdzają wydane naszej firmie certyfikaty

Pobierz certyfikat ISO 9001/14001 – PL

Pobierz certyfikat ISO 9001/14001 – EN

CERTYFIKAT EMAS

Pobierz certyfikat EMAS

Deklaracja środowiskowa

AB S.A., lider na rynku IT i elektroniki użytkowej w Europie Środkowo-Wschodniej, wdrożył prestiżowy System Ekozarządzania i Audytu w Przedsiębiorstwie – EMAS. To najwyższy z możliwych certyfikatów z zakresu zarządzania środowiskowego na terenie Unii Europejskiej.

EMAS jest unijnym instrumentem ochrony środowiska przeznaczonym dla podmiotów, które dobrowolnie zobowiązują się do oceny, zarządzania oraz doskonalenia swojej działalności środowiskowej. To również najbardziej wiarygodny standard zarządzania środowiskowego, stawiający wymagania wyższe niż międzynarodowa norma ISO 14001. Przynależność do systemu jest gwarancją wiarygodności środowiskowej organizacji dla jej kontrahentów, administracji państwowej oraz opinii publicznej.

AB S.A. jest 32 firmą w Polsce i pierwszą w branży IT, która wdrożyła system EMAS. Spółka pozytywnie przeszła dwa audyty weryfikujące przez niezależną jednostkę certyfikującą. W rezultacie uzyskała pozytywną opinię w zakresie dbania o środowisko. W AB S.A. wdrożony jest również Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami norm ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2005 obejmujący: montaż, sprzedaż, dystrybucję i serwis komputerów i serwerów, oprogramowania, elektroniki użytkowej i telefonii komórkowej oraz produkcję i konfekcjonowanie materiałów eksploatacyjnych do drukarek.

AB S.A. obok czysto biznesowego rozwoju spółki, świadomie kładzie nacisk na procedury związane z ochroną środowiska. Dla dystrybutora IT oraz elektroniki użytkowej działania prośrodowiskowe stanowią jeden z priorytetów nie tylko długofalowej strategii firm, ale również i bieżącej działalności związanej m.in. z wdrażaniem nowych technologii oraz rozbudową i modernizacją istniejącej infrastruktury.

Pobierz Deklarację Środowiskową AB S.A.

EMAS

Polityka jakości

Uznając jakość za fundamentalny czynnik zapewnienia satysfakcji klientów i przewagi konkurencyjnej, AB ustanowiło Politykę Jakości, zgodnie z którą celem firmy jest zaspokajanie potrzeb klientów poprzez budowanie z nimi długotrwałych relacji, oferowanie produktów najwyższej jakości przy zastosowaniu najnowocześniejszych technik sprzedaży. Klienci mogą liczyć na uczciwość kupiecką, stabilność współpracy oraz wiedzę i doświadczenie zdobyte przez 28 lat działalności na rynku IT. Powyższe idee są realizowane poprzez:

 • spełnianie nieustannie wzrastających wymagań
 • produktowych klientów
 • tworzenie przyjaznego miejsca pracy dla pracowników
 • stały monitoring rynku oraz reagowanie na potrzeby naszych
 • klientów
 • kształtowanie polityki marżowej z uwzględnieniem
 • interesów zarówno firmy jak i jej klientów
 • analizę trendów rynkowych pozwalającą na tworzenie
 • warunków do wieloletniego rozwoju działalności klientów
 • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Zadowolenie klienta jest dla Grupy AB najwyższą wartością. Utrzymując ideę ciągłego doskonalenia systemu poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań infrastrukturalnych oraz przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawa, spółka nieustannie dąży do osiągnięcia maksymalnego poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych usług. Gwarancją spełnienia powyższych zasad jest wdrożony w AB S.A. certyfikowany według ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009) system zarządzania jakością oraz systemy zarządzania środowiskowego certyfikowane zgodnie z normami EMAS oraz ISO 14001: 2004 (PN:EN 14001:2005). AT Compus s.r.o od czasu stworzenia spółki w 2004 wdrożył system zgodny z ĈSN ISA 9001 oraz ĈSN ISO 14001.

Jednym z bardziej istotnych aspektów jakościowych mających również wpływ na kształtowanie dobrych relacji z kontrahentami jest terminowość realizowanych płatności oraz poziom rotacji należności i zobowiązań. Grupa AB stale monitoruje te wskaźniki, zarówno pod kątem ewolucji w czasie, jak i na tle rynku.

Pobierz zbiór zasad dot. polityki jakości AB S.A.

Polityka środowiskowa

Dbałość o środowisko naturalne jest jednym z priorytetów naszej działalności. Kierując się powyższą zasadą, w codziennej pracy wdrażamy działania prośrodowiskowe.

Główne aspekty w obszarze środowiskowym

Wpływ działalności Grupy AB na środowisko naturalne ma charakter bardzo ograniczony, ponieważ maszyny i urządzenia funkcjonują w układach zasadniczo zamkniętych. Firma oddziałuje na środowisko głównie poprzez emisję ze źródeł spalania, której skala jest zgodna z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym. W takich obszarach jak środowisko gruntowo-wodne, powierzchnia ziemi, krajobraz, powietrze, rośliny, zwierzęta, siedliska przyrodnicze i hałas, AB nie wpływa negatywnie na swoje otoczenie. W wyniku działania centrum dystrybucyjnego żadne substancje nie przedostają się do gleby i ziemi w okolicy. Drogi dojazdowe są pokryte asfaltem, tak więc transport samochodowy (dowóz produktów, spedycja towarów) nie ma wpływu na stan gleby i ziemi. Wody opadowe są podczyszczane przed ich odprowadzeniem z terenu centrum dystrybucyjnego. W sąsiedztwie nie ma obszarów chronionych w ramach programu Natura 2000. Niedaleko, w odległości ok. 15 km, znajduje się Dolina Bystrzycy, a działalność AB nie wywiera żadnego wpływu na jej ekosystem. Funkcjonowanie centrum dystrybucyjnego AB w okresie sprawozdawczym nie spowodowało żadnych strat środowiskowych, nie występuje więc konieczność podejmowania działań naprawczych.

Biorąc pod uwagę charakter prowadzonej działalności, firma AB do głównych aspektów środowiskowych zalicza następujące kwestie:

 • zużycie energii, mediów oraz emisje do powietrza;
 • odpady, opakowania oraz złom,
 • zużycie papieru,
 • zużycie pojemników po tuszach, sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Działania na rzecz środowiska:

Działania prośrodowiskowe Grupy AB skierowane są przede wszystkim na zmniejszenie zużycia mediów i paliw, racjonalną gospodarkę odpadami opakowaniowymi oraz innymi, powstającymi w spółce odpadami.

Wśród działań prośrodowiskowych należy wymienić:

 • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej
 • Zmniejszenie zużycia wody
 • Sukcesywna wymiana floty samochodowej
 • Zmniejszenie zużycia gazu oraz emisji spalin
 • Panele solarne
 • Ograniczenie zużycia papieru
 • Segregacja odpadów

Pobierz zbiór zasad dot. polityki środowiskowej AB S.A