Podstawowe wskaźniki finansowe

Podstawowe wskaźniki finansowe dla AB S.A.

 

Podstawowe wskaźniki finansowe dla GK AB S.A.

 

Metody liczenia wskaźników:
Rentowność sprzedaży brutto = zysk (strata) brutto na sprzedaży / przychody ze sprzedaży
Wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik zadłużenia = zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / suma aktywów
ROA = zysk netto / suma aktywów
ROE = zysk netto / kapitał własny
SGA = (koszty sprzedaży + koszty zarządu) / przychody ze sprzedaży

* Spółka dokonała zmiany roku obrotowego, pierwszy rok obrotowy po zmianie rozpoczął się 1 stycznia 2007 i zakończył 30 czerwca 2008, kolejne będą rozpoczynać się 1 lipca i kończyć 30 czerwca

 

 

Zapisz