Právní poznámka

Údaje a informace obsažené na stránkách servisu slouží výlučně informačním účelům a opírají se na zdrojích, které Společnost uznává za řádné a potvrzené. Z důvodu možnosti výskytu chyb anebo opomenutí způsobených činností, která je mimo kontrolu společnosti, společnost nenese zodpovědnost za aktuálnost, přesnost, kompletnost představených v servisu informací, jak rovněž za jejich použitelnost pro určitou činnost uživatelů servisu.Společnost si vyhrazuje právo změny údajů a informací v termínu sebou zvoleném bez nutnosti předcházejícího informování uživatelů servisu.Riziko spojené s používáním a využíváním informací představených v servisu nese uživatel. Společnost nenese žádnou zodpovědnost vůči uživatelům servisu anebo třetím osobám z titulu škody, jak přímé, tak i nepřímé, v souvislosti s využíváním údajů a informací obsažených v servisu. Společnost doporučuje pomoc ze strany specializovaných subjektů zabývajících se investičním poradenstvím v případě zájmu o cenné papíry společnosti.