Zabezpieczenia kredytów kupieckich

Zabezpieczenia pojedynczych transakcji kredytowych stosowane w AB S.A.:

 • zabezpieczenia wekslowe oraz poręczenia wekslowe,
 • sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności,
 • cesja praw do wierzytelności (przelew wierzytelności),
 • gwarancja bankowa,
 • cesja płatności (nieodwołalna dyspozycja bankowa),
 • rachunek powierniczy.

Zabezpieczenia długoterminowego kredytu kupieckiego stosowane w AB S.A.:

 • zabezpieczenia wekslowe oraz poręczenia wekslowe,
 • cesja praw do wierzytelności (przelew wierzytelności),
 • gwarancja bankowa,
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym,
 • dobrowolne poddanie się egzekucji,
 • hipoteka umowna kaucyjna,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Zabezpieczenia i poręczenia wekslowe

Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem kredytu kupieckiego w AB S.A., o które możecie Państwo zostać poproszeni jest weksel in blanco, uzupełniony proponowaną przez nas i zamieszczoną poniżej deklaracją wekslową. Deklaracja wekslowa jest potwierdzeniem - dla obu stron - złożenia weksla oraz pozwala na uzupełnienia brakujących elementów weksla przez AB S.A., zgodnie z zawartym w niej porozumieniem.

Deklaracja wekslowa do pobrania

Deklaracja majątkowa do pobrania

Wszelkie podpisy na wyżej wymienionych dokumentach powinny zostać złożone własnoręcznie w formie zgodnej z podpisami składanymi na dokumentach bankowych i co ważne, podpisane na obu dokumentach w ten sam sposób. Dla weksli gdzie wystawcami lub poręczycielami są osoby fizyczne prosimy o dopisywanie pod podpisem numeru PESEL osoby składającej podpis. Brak tego zapisu nie stanowi powodu do odrzucenia przez nas weksla, jeżeli dołączona jest do tego poprawnie wypełniona deklaracja wekslowa. W celu uwiarygodnienia podpisów prosimy o składanie ich w obecności pracowników AB S.A. W razie gdyby nie było to możliwe, należy uzyskać potwierdzenie notarialne lub dołączyć dokumenty uwierzytelniające złożone podpisy, którymi mogą być: bankowa karta wzorów podpisów czy też kserokopia z dowodu osobistego, zawierającego własnoręczny podpis. Pozostałe ustawowe, jak i nieustawowe elementy weksla in blanco mogą zostać wypełnione jedynie w porozumieniu z odpowiednim pracownikiem działu finansowego AB S.A.

AB S.A. przyjmuje weksle na blankiecie wekslowym, który można pobrać poniżej.

Blankiet wekslowy do pobrania

UWAGA!

Złożenie zabezpieczenia wekslowego z własnej inicjatywy, bez porozumienia i ustalenia takiego działania z pracownikiem działu kredytowego nie jest wystarczającą podstawą i nie stanowi bezpośredniej przyczyny przyznania kredytu kupieckiego.

W przypadku braku jakichkolwiek należności wobec AB S.A. i rozwiązania umowy handlowej, wystawca weksla może pisemnie zażądać zwrotu weksla i odebrać go osobiście w siedzibie AB, zniszczyć w obecności pracownika lub dając pisemne upoważnienie, zażądać jego odesłania za pośrednictwem poczty. Z naszej strony gwarantujemy, że dokumenty wekslowe są przechowywane w odpowiednich do tego warunkach, co stanowi zarówno dla podmiotów, których weksle posiadamy, jak i dla nas samych gwarancję ich bezpieczeństwa.
W zależności od formy prawnej prosimy o wypełnienie weksli, jak i deklaracji we wskazany sposób.