Dla partnerów

Zakupy online

AB S.A. dysponuje w pełni automatycznym internetowym systemem sprzedaży i obsługi partnerów handlowych – AB Online (www.abonline.pl). System ten uznawany za jeden z najlepszych i najbardziej nowoczesnych na rynku. AB Online zapewnia pełną wymianę informacji w relacjach b2b.
AB Online to nie tylko zakupy przez Internet. Oprócz zamawiania towarów system pozwala na:

 • automatyczne naliczanie ceny na podstawie bieżących zakupów
 • kontrolę stanu rozliczeń
 • wydruk historii transakcji
 • składanie zamówień na licencje
 • konfigurację zestawu PC
 • konfiguracji notebooków i desktopów firmy HP poprzez Top Config
 • porównywanie parametrów wybranych produktów
 • monitoring reklamacji
 • śledzenie przesyłek
 • obsługę akcji marketingowych
 • rozbudowaną kontrolę stanów rozliczeń
 • udostępnianie faktur elektronicznych
 • importowanie danych księgowych w różnych formatach
 • wnioskowanie o kredyt i decyzje on-line
 • samodzielne zarządzanie adresami wysyłkowymi
 • realizację zamówień z opcją pobrania do klienta końcowego

Z internetowego systemu sprzedaży AB Online skorzystało już ponad 15 tys. naszych partnerów handlowych.

Regulamin użytkownika systemu zamówień internetowych

Regulamin użytkownika systemu zamówień internetowych ABonline

1.     POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Regulamin użytkownika systemu zamówień internetowych ABonline określa zasady zamawiania towarów w AB SA za pośrednictwem internetu zgodnie z ofertą handlową zawartą w internecie pod adresem: www.abonline.pl

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
DYSTRYBUTORZE - należy przez to rozumieć AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
DEALERZE - należy przez to rozumieć podmiot, który podpisał z AB S.A. umowę o współpracy,
SYSTEM - należy przez to rozumieć system zamówień towarów za pośrednictwem internetu,
UŻYTKOWNIK - należy przez to rozumieć osobę posiadającą prawo do korzystania z SYSTEMU,
DOSTĘP DO SYSTEMU - należy przez to rozumieć prawo dostępu do serwisu. Wszyscy użytkownicy otrzymują dostęp umożliwiający przeglądanie i składanie zamówień w imieniu DEALERA.

2.     PRAWO DOSTĘPU DO SYSTEMU

Rozwiązanie umowy o współpracy skutkuje utratą z tą chwilą prawa dostępu do SYSTEMU.

Procedura przyznania przez DYSTRYBUTORA wskazanym przez DEALERA osobom DOSTĘPU DO SYSTEMU wygląda następująco:

 1. DEALER powinien uzupełnić kwestionariusz umieszczony na stronach internetowych dealer.ab.pl/rejestracja/ opracowany przez DYSTRYBUTORA. Do rejestracji w AB Online służy www.abonline.pl/default/_/newLogin/
 2. Po wypełnieniu formularza DEALER otrzyma na adres podanego przez siebie konta e-mail, informacje jakie dokumenty należy wysłać do DYSTRYBUTORA.
 3. Po dostarczeniu do DYSTRYBUTORA drogą pocztową (nie faksem) wymaganych dokumentów i ich zweryfikowaniu pod kątem zgodności z danymi z internetowego kwestionariusza, DEALER zostanie poinformowany pocztą elektroniczną o zarejestrowaniu w SYSTEMIE.

Przyznając dostęp DYSTRYBUTOR przydziela nowemu użytkownikowi konto i hasło. DEALER ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie konta i hasła przyznanego UŻYTKOWNIKOWI. Złożenie wniosku o przyznanie DOSTĘPU DO SYSTEMU przez DEALERA stanowi akceptację treści niniejszego regulaminu.

DEALER ma prawo uzyskać dostęp do systemu dla więcej niż jednego UŻYTKOWNIKA.

DYSTRYBUTOR zastrzega sobie prawo odmowy przydzielenia oraz odebrania DOSTĘPU DO SYSTEMU bez podania przyczyn.

UŻYTKOWNIK jest traktowany jako osoba upoważniona do działania w imieniu DEALERA bez konieczności okazywania jakichkolwiek pełnomocnictw w zakresie przyznanego dostępu.

DEALER ponosi pełną odpowiedzialność za działania każdego UŻYTKOWNIKA i dlatego na nim spoczywa obowiązek poinformowania na piśmie DYSTRYBUTORA o cofnięciu lub ograniczeniu zakresu dostępu do SYSTEMU. Wobec DYSTRYBUTORA zmiana dostępu zgłoszona przez DEALERA jest skuteczna od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu zmiany. DEALER ponosi odpowiedzialność za zlecenia, które zostały złożone przez UŻYTKOWNIKA nawet, jeżeli nie zostały one jeszcze wykonane. DYSTRYBUTOR ma prawo cofnąć DOSTĘP DO SYSTEMU wszystkim użytkownikom DEALERA, który nie dokonał żadnego zakupu u DYSTRYBUTORA w okresie kolejnych 60 dni. Cofnięcie DOSTĘPU DO SYSTEMU może mieć miejsce także w sytuacji, gdy DEALER prowadzi działalność konkurencyjną wobec DYSTRYBUTORA. Wykrycie działania w SYSTEMIE dokonującego automatycznej akwizycji danych będzie skutkowało natychmiastowym zlikwidowaniem wszystkich kont UŻYTKOWNIKÓW DEALERA, który w ten właśnie sposób pozyskuje informacje.

3.    ZAMÓWIENIA

Strony ustalają, że zamówienia składane drogą internetową w SYSTEMIE nie wymagają potwierdzenia przez DEALERA w innej formie i są traktowane jak złożone w formie pisemnej. DYSTRYBUTOROWI przysługuje jednak prawo zweryfikowania zamówienia i odmowy jego realizacji bez podania przyczyn. Wszystkie ceny prezentowane w SYSTEMIE są cenami netto, nie zawierającymi podatku VAT. Przedstawione w SYSTEMIE dane produktów mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

4.     TAJEMNICA HANDLOWA

Dane o cenach produktów oferowanych przez DYSTRYBUTORA w SYSTEMIE oraz o ich dostępności w ramach tego systemu przeznaczone są dla DEALERA wyłącznie dla celów związanych z zakupem od DYSTRYBUTORA oferowanych przez niego produktów. DEALER oraz żaden z jego UŻYTKOWNIKÓW nie może przekazywać osobom trzecim tych danych, jak również nie może ich wykorzystywać lub przetwarzać dla innych celów niż związane z zakupem towarów od DYSTRYBUTORA. W wypadku naruszenia powyższego zakazu DYSTRYBUTOR może cofnąć DEALEROWI prawo dostępu do SYSTEMU.

5.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go drogą elektroniczną, Uczestnik wyraża zgodę na:

 • gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie zawartych w formularzu danych przez firmę AB SA w celach operacyjnych i marketingowych,
 • przesyłanie informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na konta e-mail.

(Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 roku - Dz. U. nr 144, poz.1204)
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie postanowienia umowy o współpracy.