Notka prawna

Dane i informacje zawarte w na stronach Serwisu służą wyłącznie celom
informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Spółka uznaje za
rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy
pominięć spowodowanych działaniami leżącymi poza kontrolą Spółki,
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność,
kompletność prezentowanych w Serwisie informacji, jak również za ich
przydatność dla określonych działań użytkowników Serwisu.

Spółka zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji w wybranym
przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia
użytkowników Serwisu.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji
przedstawionych w Serwisie ponosi sam użytkownik. Spółka nie ponosi
żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Serwisu lub osób trzecich z
tytułu szkód, zarówno bezpośrednich jak i pośrednich, w związku z
wykorzystaniem danych i informacji zawartych w Serwisie. Spółka zaleca
pomoc ze strony wyspecjalizowanych podmiotów zajmujących się
doradztwem inwestycyjnym w przypadku zainteresowania inwestycją w
jakiekolwiek papiery wartościowe Spółki.