Przetwarzanie danych INFOLINIA

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób kontaktujących się poprzez infolinię serwisu PHILIPS WATER:

Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się mailowo lub telefonicznie za pośrednictwem infolinii serwisu produktów marki PHILIPS WATER jest  Aquashield Europe s.r.o. z siedzibą w Pradze, Hájkova 1682/1, Žižkov, 130 00 Praha 3, Czechy („Administrator”).

Administrator przetwarza, w zależności od wybranej przez osobę kontaktującą się formy kontaktu, dane niezbędne do realizacji sprawy, w której osoba się kontaktuje, w tym w szczególności dane identyfikacyjne, informacje o adresie e-mail lub numerze telefonu, jak również nagrania rozmów z infolinii oraz pozostałe dane podawane przez osobę kontaktującą się.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Dane osobowe Administrator przetwarza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu załatwienia sprawy zgłaszanej przez osobę kontaktującą się, w tym w szczególności w celu przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji, wykonania naprawy i innych czynności serwisowych. Dane osobowe są również przetwarzane, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celach dokumentacyjnych i dowodowych dotyczących kontaktów za pośrednictwem infolinii, jak również w celu weryfikacji i poprawy jakości obsługi klientów przez infolinię.

Celem przetwarzania może być również realizacja obowiązków Administratora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ochrona praw Administratora, w tym w szczególności dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych powyżej lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia. Nagrania rozmów z infolinii są przechowywane maksymalnie przez 3 lata. Jeżeli z nagrań wynika potrzeba dochodzenia lub obrony roszczeń, nagrania są przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia tych roszczeń.

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych AB S.A. z siedzibą w Magnicach, przy ul. Europejskiej 4 w celu prowadzenia infolinii, przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń do serwisu, wykonywania napraw i innych czynności serwisowych w imieniu Administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być również inne podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie infolinii i serwisu, w tym w szczególności obsługujące infolinię, obsługujące system nagrań rozmów, dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi serwisowe, księgowe, doradcze.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych osobie kontaktującej się z infolinią przysługuje prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych przepisami, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją podmiotu danych. Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) można realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl