POLITYKA PRYWATNOŚCI strony firmy na portalu LinkedIn

Administratorem danych osobowych użytkowników strony pod nazwą Microsoft na portalu LinkedIn („Strona”) jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4  („Administrator”). Dane osobowe użytkownika Administrator uzyskuje od firmy LinkedIn, z publicznego profilu użytkownika  oraz z wpisów na Stronie, z chwilą, gdy dany użytkownik podjął jakąś aktywność na Stronie (obserwowanie, polubienie, publikacja komentarza, wysłanie wiadomości, itp.). Odrębnym administratorem danych osobowych użytkowników, który w głównej mierze kontroluje przetwarzanie danych na portalu LinkedIn, jest firma LinkedIn. Więcej informacji o przetwarzaniu danych użytkownika przez LinkedIn znajduje się w Polityce ochrony prywatności LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy).

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Strony, w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu prowadzenia Strony, na warunkach oraz zasadach określonych przez firmę LinkedIn, informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu różnych wydarzeń, które Administrator organizuje oraz marek, produktów i usług oferowanych przez Administratora, jak również budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem. Administrator posiada informacje o:

  • obserwowaniu Strony;
  • aktywności na Stronie;
  • treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników;
  • danych osobowych użytkowników, którzy podjęli jakąś aktywność na Stronie, znajdujących się na ich własnych profilach na portalu LinkedIn.

Ponadto, Administrator przetwarza informacje dotyczące użytkowników Strony kontaktujących się z Administratorem za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu LinkedIn, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę użytkownika na portalu LinkedIn, treść korespondencji (wiadomości, wątków), w celu udzielenia odpowiedzi użytkownikowi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W celach analitycznych, służących w szczególności poprawie jakości usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Administrator przetwarza dane statystyczne dotyczące korzystania ze Strony i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez LinkedIn.

Dane osobowe użytkowników Strony mogą być przetwarzane przez Administratora również w celu realizacji obowiązków przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Administratora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Strony wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych w Polityce lub wypełnienia przez Administratora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

W zakresie Strony, w związku ze specyfiką portalu LinkedIn, informacje o osobach obserwujących Stronę, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Użytkownik może zadecydować o zakresie udostępnianych danych w ustawieniach swojego profilu na LinkedIn.

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być: właściciel portalu LinkedIn, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie prowadzenia Strony, w tym w zakresie działań promocyjnych, dostawcy usług IT, jak również podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze.

Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje użytkownikowi Strony prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją użytkownika lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) użytkownik może realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl.