Polityka prywatności

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Gości oraz Wystawców (będących osobami fizycznymi) i osób działających w imieniu Wystawców („Uczestnicy”) Targów online „AB INNOVATION DAYS 2021” w dniach 21.06-4.07.2021 r. na platformie WebExpo („Targi”) podawanych w zgłoszeniach na Targi oraz udostępnianych na Platformie Targowej (w tym dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące prowadzonej działalności,  wizerunek, wypowiedzi (ustne i pisemne) podczas Targów) jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), ul. Europejska 4 („Organizator”).

W konkursach i pozostałych wydarzeniach w ramach Targów organizowanych przez inny podmiot niż Organizator Targów odrębnym administratorem danych osobowych Gości biorących w nich udział jest również organizator takiego konkursu lub wydarzenia, który przetwarza dane osobowe na zasadach przez siebie określonych.

Odrębnym administratorem danych osobowych Gości jest również Wystawca, w przypadku, gdy Gość pozostawi swoje dane osobowe podczas wizyty na stoisku takiego Wystawcy, w celu kontaktu z Wystawcą. Dane osobowe takiego Gościa są przekazywane przez Organizatora do Wystawcy w celu kontaktu z Gościem na jego żądanie. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Gości przez Wystawcę określa samodzielnie Wystawca.

Podanie danych osobowych wskazanych jako obligatoryjne w formularzach zgłoszenia na Targi oraz na stronie logowania na Platformę Targową jest niezbędne do udziału w Targach. Podanie określonych przez Organizatora danych identyfikacyjnych i kontaktowych może być również konieczne do przesłania zapytania lub nawiązania kontaktu z Organizatorem lub Wystawcą podczas Targów. Natomiast podawanie innych danych osobowych w zgłoszeniach i na Platformie Targowej jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami, w celu:

 • organizacji i przeprowadzenia Targów dla uprawnionych Uczestników, w tym przyjmowania zgłoszeń Uczestników, ustalenia uprawnionych Uczestników, komunikacji z Uczestnikami podczas Targów, przekazywania do Wystawców zapytań Gości skierowanych do tych Wystawców (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacji obowiązków Organizatora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • ochrony praw Organizatora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, jak również w celach dokumentacyjnych związanych z rozliczeniami ze sponsorami Targów (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prowadzenia, w oparciu o uzasadniony interes Organizatora, działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym w szczególności poprzez przesyłanie gadżetów reklamowych na adresy firmowe Gości; działania marketingowe w formie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, prowadzone będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Organizatora odpowiedniej zgody Uczestnika; udzielona przez Uczestnika zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych może być w każdej chwili wycofana przez Uczestnika, co nie wpływa na zgodność z prawem czynności dokonanych przez wycofaniem zgody,

W związku ze specyfiką Targów, jako wydarzenia online oraz specyfiką platform używanych w ramach wydarzeń podczas Targów, informacje o Uczestnikach, w tym wizerunek i wypowiedzi Uczestnika podczas Targów mogą być dostępne dla innych Uczestników. Uczestnik może w pewnym zakresie (zależnie od zasad działania platformy używanej podczas wydarzeń Targowych) samodzielnie decydować o tym jakie jego dane osobowe są dostępne dla innych Uczestników Targów (np. poprzez włączenie/wyłączenie kamery lub mikrofonu).

Organizator informuje, że Targi mogą być rejestrowane w formie zdjęć i nagrań audio-video rejestrujących wizerunek i wypowiedzi podczas wydarzeń Targowych („Nagrania”), a Nagrania mogą być wykorzystane w celach sprawozdawczych i promocyjnych Organizatora w związku z Targami. Uczestnik, włączając kamerę lub mikrofon w swoim urządzeniu podczas wydarzeń Targowych wyraża poprzez to działanie zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku i głosu w celach promocyjnych i sprawozdawczych Organizatora w związku z Targami. Wizerunek i głos Uczestnika oraz powiązane z nimi dane osobowe są w takich przypadkach przetwarzane przez Organizatora, w tym upubliczniane, w oparciu o jego uzasadniony interes, w celu wykorzystania wizerunku i wypowiedzi w zakresie udzielonej przez Uczestnika zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych wyżej lub wypełnienia przez Organizatora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.

Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem w zakresie organizacji Targów, w tym agencja marketingowa, Wystawcy, organizatorzy konkursów i innych wydarzeń Targowych, sponsorzy Targów, dostawcy usług IT, w tym Platformy Targowej, jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi księgowe, doradcze, marketingowe.

Dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG. Przekazanie może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniany przez państwo, w którym odbiorca danych ma siedzibę lub też na podstawie wzorcowych klauzul umownych.

 Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Uczestnikowi prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), Uczestnikowi przysługuje, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w przepisach, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione szczególną sytuacją Uczestnika lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego)można realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl

POLITYKA COOKIES

Platforma Targowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach systemowych i plikach cookies. Na podstawie informacji przechowywanych w tych plikach nie jest możliwa personalna identyfikacja Uczestnika przy użyciu środków, którymi dysponujemy.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Uczestnika i przeznaczone są do korzystania z Platformy Targowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania Platformy Targowej do potrzeb Uczestnika (m.in. do regionu, z którego się łączy z Platformą Targową) oraz optymalizacji korzystania z Platformy Targowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Uczestnika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do charakterystyki urządzenia;
  • tworzenia statystyk i monitorowania aktywności odwiedzin Platformy Targowej, co pomaga zrozumieć, w jaki sposób Uczestnicy korzystają z Platformy Targowej i ulepszać jej strukturę i zawartość;
  • badania prawidłowego funkcjonowania wszystkich funkcji użytych w Platformie Targowej;
  • ułatwienia interakcji Uczestnika z Platformą Targową, w tym m.in. zapamiętania zapisanych przez Uczestnika materiałów Targowych, dzięki czemu Uczestnik będzie miał do nich łatwy i szybki dostęp, jak również utrzymania sesji Uczestnika, dzięki której Uczestnik nie musi na każdej podstronie Platformy Targowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • wyświetlania Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań, w sieciach reklamowych, w tym w  szczególności w sieci Google.

W ramach Platformy Targowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Uczestnika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Uczestnika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Uczestnika.

W ramach Platformy Targowej stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające prawidłowe korzystanie z Platformy Targowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Platformy Targowej;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Platformy Targowej;
 • “wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Platformy Targowej;
 • “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Uczestnika ustawień i personalizację interfejsu Uczestnika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Uczestnik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • “reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Uczestnikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Uczestnika. Uczestnicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Uczestnika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz w plikach pomocy dostępnych w menu przeglądarki. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Uczestnika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Uczestnika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Organizator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Platformie Targowej. Na przykład Uczestnik może nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Platformy Targowej bądź nie będzie otrzymywać spersonalizowanych w zależności od regionu informacji podczas przeglądania Platformy Targowej.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Uczestnika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Organizator lub podmiot działający w imieniu Organizatora. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Uczestnika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Organizatorem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców oprogramowania i aplikacji multimedialnych. Odwiedzając Platformę Targową Uczestnik może również otrzymywać pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich – ich stron internetowych lub domen (np. od Google Analytics). Więcej informacji na temat tych plików cookies znajduje się na poszczególnych stronach internetowych podmiotów trzecich.