Q1 2023 w Grupie AB: wzrost EBITDA o 33%, konsekwentne umacnianie pozycji lidera rynkowego

Największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie CEE długoterminowo zwiększa skalę działania, notując wzrosty nieprzerwanie od 19 kwartałów i generuje dla akcjonariuszy wartość dzięki najwyższej efektywności oraz skutecznemu wykorzystaniu dźwigni operacyjnej.

Grupa AB zanotowała w trzecim kwartale roku finansowego 2022/2023 (okres styczeń-marzec 2023 roku) ponad 3,5 mld zł przychodów ze sprzedaży, utrzymując wysokie tempo wzrostu wyników finansowych. Skonsolidowany kwartalny wynik EBITDA wzrósł o 33% rdr, do prawie 68 mln zł, a marża na poziomie operacyjnym również wyraźnie wzrosła, zwiększając zysk operacyjny o 32% rdr, do ponad 61 mln zł. Dla okresu ostatnich czterech kwartałów Grupa AB zanotowała 15,3 mld zł przychodów (+11% rdr), 291,5 mln zł wyniku EBITDA (+32% rdr) i 267,5 mln zł zysku operacyjnego (+32% rdr).

– Kolejny raz pokazujemy, że potrafimy rosnąć szybciej niż rynek i potrafimy umacniać swoją pozycję nr 1 w oparciu o unikalne wartości, jakie dostarczamy naszym kontrahentom. Transformacja cyfrowa trwa od lat, ale pandemia ją przyspieszyła i obserwujemy efekt kuli śnieżnej – nasze kwartalne przychody były o 88% wyższe niż w I kw. 2019 roku, wynik EBITDA o 335%, a zysk netto o 310%.. Nasz model biznesowy jest oparty na stabilnych, długoterminowych umowach dystrybucyjnych i dywersyfikacji biznesowej z fokusem na nowe technologie, co w dobie powszechnej cyfryzacji społeczeństw, gospodarek i administracji publicznej pozwala nam ambitnie myśleć o dalszym długoterminowym rozwoju – podkreśla Andrzej Przybyło, Prezes Zarządu AB S.A.

Na koniec marca br. Grupa AB miała 68 mln zł gotówki, mimo że wypłaciła w styczniu 1,25 zł (+25% rdr) dywidendy na akcję – łącznie ponad 20 mln zł, a także zredukowała zadłużenie finansowe (przed MSSF16) o 162 mln zł (-40% rdr). Spółka systematycznie prowadziła również skup akcji własnych podczas sesji na GPW.

– Zmiana otoczenia biznesowego w obszarze stóp procentowych sprawiła, że istotnie zwiększyły się  koszty finansowania ponoszone przez dystrybutorów. Widzimy to również u nas, ale nawet mimo to utrzymaliśmy rentowność netto na poziomie sprzed roku i zanotowaliśmy wzrost zysku netto. Wygenerowaliśmy 192 mln zł operacyjnego cash flow w ostatnich czterech kwartałach, co zwiększyło naszą zdolność do racjonalnego redukowania długu odsetkowego i dywersyfikowania źródeł kapitału pracującego, aby efektywnie obsługiwać rosnący popyt i zapewniać ciągłą dostępność towarów w zmiennym otoczeniu ekonomicznym i geopolitycznym – wskazał Grzegorz Ochędzan, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w AB SA.

Na koniec marca br. Grupa AB miała już mniej niż 180 mln zł zadłużenia finansowego netto, skorygowanego o wycenę umów najmu zgodnie z MSSF16, co stanowiło jedynie 18% kapitału własnego (1,3 mld zł). Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA spadł do 0,8. Wpisuje się to w długoterminową strategię bezpiecznego zarządzania finansami, która jest jednym z istotnych wyróżników rynkowych Grupy AB. Zewnętrzną mocną weryfikacją stabilności finansowej Grupy AB była już w ostatnim czasie emisja niezabezpieczonych obligacji (lipiec 2022 roku), która była też pierwszą udaną emisją w Polsce do instytucji finansowych po wybuchu wojny w Ukrainie, a Grupa AB jako jakościowy emitent uplasowała tę emisję przy takiej samej marży jak dla emisji obligacji zrealizowanych w latach 2018 i 2020.