Regulamin

Regulamin Konferencji AB Innovation Days

Karpacz, Hotel Gołębiewski, 14-16 października 2022 roku

I. Postanowienia ogólne

 1. Konferencja „AB Innovation Days”, zwana w dalszej części regulaminu „Konferencją”, odbędzie się w dniach 14-16 października 2022 roku w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
 2. Organizatorem Konferencji jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach, ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053834, której akta złożone są w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8951628481, REGON: 931908977, kapitał zakładowy: 16.187.644 zł, wpłacony w całości, zwana dalej „Organizatorem”.

II. Rejestracja

 1. Informacje o warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Konferencji www.id.ab.pl.
 2. W Konferencji mogą wziąć udział klienci lub potencjalni klienci AB S.A., przy czym mogą oni wskazać jako uczestników osoby odpowiedzialne z ich ramienia za dokonywanie zakupów w AB S.A.
 3. Warunkiem udziału w Konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.id.ab.pl.
 4. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.
 6. Rejestracja zostanie zamknięta w dniu 30 września 2022 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc przeznaczonych dla uczestników Konferencji.
 7. Po dokonaniu rejestracji dla każdego Uczestnika zostanie wygenerowane imienne zaproszenie na Konferencję. Zaproszenie obowiązuje dla jednego uczestnika i nie może być wykorzystane przez inną osobę.

III. Opłaty

 1. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konferencji do dnia 14 października 2022 r.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji do dnia zamknięcia rejestracji (tj. do dnia 30 września 2022 roku) uczestnik nie ponosi kosztów rezygnacji.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji po dniu 30 września 2022 roku, Uczestnik pokrywa koszty udziału w Konferencji w wysokości 550 złotych netto.

IV. Kwestie organizacyjne

 1. Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Konferencji oraz koszty powrotu.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do zameldowania w Hotelu Gołębiewski,  poinformowania Organizatora o swoim przybyciu poprzez oznaczenie się na liście i odbioru identyfikatora.
 3. Każdy z uczestników otrzyma identyfikator. W trakcie Konferencji uczestnicy zobowiązani są do noszenia identyfikatorów w widocznym miejscu.
 4. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do przestrzegania regulaminu Hotelu Gołębiewski (dostępnego w każdym pokoju hotelowym oraz w recepcji głównej), zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i PPOŻ.
 5. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Hotel Gołębiewski ma wyłączne prawo świadczenia usług gastronomicznych na terenie Hotelu Gołębiewski. Gościom nie wolno wnosić na teren Hotelu Gołębiewski żadnego jedzenia ani napojów, bez uprzedniej pisemnej zgody osoby upoważnionej z ramienia Hotelu Gołębiewski. Udzielenie tego rodzaju zgody może wiązać się z żądaniem przez Hotel Gołębiewski uiszczenia opłaty.
 6. Koszty wszelkich usług dodatkowych typu: mini bar, telefony, usługi pralnicze, SPA, usługi rozrywkowe, rekreacyjne oraz sportowe, indywidualne rachunki gastronomiczne i barowe pokrywane są indywidualnie przez uczestników Konferencji za zasadach obowiązujących w Hotelu Gołębiewski.
 7. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że przytwierdzanie bądź przylepianie jakichkolwiek materiałów, plakatów itp. w Hotelu Gołębiewski może nastąpić tylko po konsultacji z Organizatorem i po jego zwrotnej akceptacji.

IV. Odpowiedzialność

 1. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez polskie prawo, Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu szkód poniesionych przez uczestników w związku z organizacją, przebiegiem, odwołaniem lub przesunięciem terminu Konferencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody uczestników wynikłe z tego tytułu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Konferencji.
 3. Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w Konferencji bez podania przyczyny w przypadku, gdy działania uczestnika negatywnie wpływają na dobre imię Organizatora lub innych uczestników, bezpieczeństwo lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Organizatorowi lub pozostałym uczestnikom Konferencji.
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja.

V. Wizerunek

 1. Konferencja będzie filmowana i fotografowana przez Organizatora.
 2. Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utrwalenie wizerunku uczestnika Konferencji oraz na komercyjne czy marketingowe rozpowszechnienie wizerunku uczestnika. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy wizerunek uczestnika zostanie utrwalony podczas uczestnictwa w Konferencji jako szczegół całości, w otoczeniu prowadzącego lub innych uczestników, w trakcie udziału w warsztatach oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie udzieli wywiadu przed kamerą bądź zapozuje do zdjęcia.
 3. Uczestnik przez rejestrację potwierdza, że rozpowszechnienie wizerunku uczestnika utrwalonego podczas Konferencji zostało mu wynagrodzone możliwością uczestnictwa w Konferencji.

VI. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji, jak również innych danych osobowych niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Konferencji, w tym w szczególności danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) jest Organizator.
 2. Dane zostały pozyskane przez Organizatora bezpośrednio od Pana/Pani lub za pośrednictwem Klienta, z ramienia którego uczestniczy Pan/Pani w Konferencji. Bez podania tych danych osobowych nie jest możliwy udział w Konferencji.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.
 4. Dane osobowe Organizator przetwarza, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, w celu przeprowadzenia i udokumentowania Konferencji. Dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu realizacji obowiązków Organizatora przewidzianych prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu ochrony praw Organizatora, w tym w szczególności dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Organizator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów ich przetwarzania wskazanych powyżej lub wypełnienia przez Organizatora obowiązków nałożonych prawem, a jeżeli okres przedawnienia roszczeń wynikających z tych celów jest dłuższy – maksymalnie do czasu upływu terminu przedawnienia.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem w zakresie Konferencji, w tym w szczególności agencja organizująca Konferencję na zlecenie Organizatora oraz Partnerzy Konferencji; dostawcy usług IT; jak również podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi księgowe, doradcze.
 7. Na zasadach określonych w przepisach regulujących ochronę danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione Pana/Pani szczególną sytuacją.
 9. Ww. uprawnienia (poza prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego) może Pan/Pani realizować przesyłając stosowne żądanie na adres: rodo@ab.pl.

VII. Reklamacje

 1. Każdy z Uczestników Konferencji ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacje należy składać w terminie do 3 dni roboczych po dniu zakończenia Konferencji. Po upływie wyżej określonego terminu reklamacje nie zostaną rozpatrzone.
 3. Reklamacje Uczestników mogą być zgłaszane na miejscu, w formie pisemnej lub drogą mailową na adres e-mail: marketing@ab.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 5. Ze zgłoszenia reklamacji zostanie sporządzony protokół w formie pisemnej lub w formie dokumentowej.
 6. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie Regulaminu przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem, że nie będą one naruszać praw nabytych zarejestrowanych uczestników.
 3. W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.