Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. W celu wsparcia sprzedaży produktów RTV AGD w sieci dystrybucyjnej AB S.A. z siedzibą w Magnicach (55-040), przy ul. Europejskiej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000053834, NIP: 8951628481, kapitał zakładowy 16 187 644,00 zł, opłacony w całości („Organizator”) organizuje w dniach 21.06.2021 r. –  4.07.2021 r. targi „AB INNOVATION DAYS 2021” w formule online, na platformie WebExpo („Targi”).
 2. Targi są wydarzeniem zamkniętym, dostępnym wyłącznie dla uprawnionych uczestników – przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub osób działających w ich imieniu; Targi nie są dostępne dla konsumentów. W Targach można wziąć udział jako Gość lub jako Wystawca. Gościem może być: (i) osoba działająca w imieniu partnera lub potencjalnego partnera handlowego Organizatora, (ii) osoba działająca w imieniu dostawcy Organizatora (iii) inna osoba zaproszona przez Organizatora lub na której udział Organizator wyraził zgodę („Gość”). Uczestniczyć w Targach jako Wystawca może dostawca Organizatora, zainteresowany zaprezentowaniem swojej oferty produktowej i/lub przeprowadzeniem szkoleń produktowych na Targach („Wystawca”) (Goście i Wystawcy zwani są dalej łącznie „Uczestnikami”).
 3. Wejście na Targi przez Uczestnika wymaga zalogowania na platformie WebExpo, pod adresem: abinnovationdays.webexpo.pl („Platforma Targowa”) oraz akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.
 4. Do korzystania z Platformy Targowej niezbędne jest podłączone do Internetu urządzenie dostępowe wyposażone w system operacyjny (Linux, Mac OS, Windows, Android lub iOS) oraz przeglądarkę internetową (zalecane: Google Chrome lub Mozilla Firefox), z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies, jak również aktywne konto poczty elektronicznej.
 5. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:

a) przestrzegania podczas udziału w Targach przepisów obowiązującego prawa oraz przyjętych zwyczajów,

b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu, jak również innych regulaminów i polityk dotyczących Targów,

c) niedostarczania i nieprzekazywania w związku z udziałem w Targach treści o charakterze bezprawnym,

d) niestosowania w związku z udziałem w Targach technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej.

 • Na żądanie Uczestnika Organizator poinformuje pocztą elektroniczną o szczególnych zagrożeniach związanych z udziałem w Targach.
 • Organizator informuje, że wydarzenia odbywające się w ramach Targów mogą być rejestrowane w formie zdjęć i nagrań audio-video („Nagrania”), a Nagrania mogą być wykorzystane w celach sprawozdawczych i promocyjnych Organizatora w związku z Targami. Uczestnik włączając kamerę/mikrofon w swoim urządzeniu podczas wydarzeń Targowych, wyraża poprzez to działanie zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku i głosu w celach promocyjnych i sprawozdawczych Organizatora w związku z Targami.
 • Reklamacje związane z udziałem w Targach mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: marketing@ab.pl podczas trwania Targów. Reklamacja powinna zawierać wszystkie dane niezbędne do jej rozpatrzenia, w tym zwięźle opisywać zaistniały problem. Organizator rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, starając się, by nie nastąpiło to później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli wyjaśnienie sprawy wymaga dłuższego terminu Organizator poinformuje o tym osobę zgłaszającą reklamację.

II. Zasady udziału w Targach jako Gość

 1. Udział w Targach jako Gość przez osobę, która posiada dostęp do systemu zamówień internetowych Organizatora AB Online nie wymaga dodatkowej rejestracji. Taka osoba loguje się na Platformę Targową przy użyciu adresu e-mail będącego loginem do AB Online oraz NIP przypisanego do tego loginu. Udział w Targach jako Gość przez osobę, która nie posiada dostępu do AB Online, wymaga dokonania uprzedniego zgłoszenia, nie później niż do dnia 18.06.2021 r., poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie
  www.ab.pl/formularz-rejestracyjny-ab-innovation-days-2021/
 2. Udział w Targach w charakterze Gościa jest bezpłatny.
 3. Po zalogowaniu na Platformę Targową Gość uzyskuje dostęp do wirtualnej hali ekspozycyjnej, w której znajdują się wirtualne stoiska Wystawców i Organizatora oraz informacje o dostępnych w ramach Targów wydarzeniach. Gość może odwiedzać wirtualne stoiska lub brać udział w wydarzeniach Targowych. Stoisko Organizatora służy do prezentacji Organizatora, w tym udostępniania Gościom przez Organizatora różnych materiałów: linków, plików do pobrania, filmów, ofert, bannerów, itp. Stoiska Wystawców służą do prezentacji poszczególnych Wystawców. Na stoisku Wystawca może udostępniać Gościom różne materiały – linki, pliki do pobrania, filmy, oferty, bannery, itp. Stoisko umożliwia również kontakt Gościa z danym Wystawcą lub Organizatorem. Stoisko Wystawcy jest obsługiwane przez danego Wystawcę i wyłącznie Wystawca jest odpowiedzialny za materiały i informacje umieszczone na stoisku. Pobrane materiały Gość może zapisać w wirtualnej aktówce, która umożliwia łatwy do nich dostęp w dowolnym momencie podczas Targów.
 4. Prawa do wszystkich materiałów udostępnianych Gościom przysługują wyłącznie Organizatorowi lub Wystawcy udostępniającemu dane materiały. Bez uprzedniej zgody podmiotu udostępniającego materiały Goście mogą korzystać z tych materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w przepisach prawa.
 5. Na Platformie Targowej mogą być umieszczone połączenia do stron internetowych osób trzecich, w szczególności Wystawców. W sytuacji skorzystania przez Gościa z takiego połączenia stosuje się regulaminy lub inne dokumenty określone przez osoby trzecie udostępniające daną stronę internetową, a Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za taką stronę internetową.

III. Zasady udziału w Targach jako Wystawca

 1. Udział w Targach, jako Wystawcy, wymaga dokonania zgłoszenia na formularzu przekazanym przez Organizatora najpóźniej do dnia 19.05.2021r. Wraz z formularzem Wystawca przekazuje Organizatorowi materiały do umieszczenia na stoisku Wystawcy. Organizator jest upoważniony do korzystania z przekazanych materiałów w zakresie niezbędnym do umieszczenia ich na stoisku Wystawcy w ramach Targów, jak również w celach promocyjnych i sprawozdawczych Organizatora w związku z Targami.
 2. Przekazując materiały do umieszczenia na stoisku Wystawcy na Platformie Targowej Wystawca oświadcza, że: (i) przysługują mu wszelkie prawa do tych materiałów, w tym w szczególności prawa własności intelektualnej, (ii)  materiały nie naruszają żadnych praw osób trzecich. Wystawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Organizatora w związku z materiałami przekazanymi przez Wystawcę, w tym w szczególności do zwrotu Organizatorowi wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z obroną przed roszczeniami związanymi z tymi materiałami.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia przyjmowania zgłoszeń przed terminem, o którym mowa w ust. 1, w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc przeznaczonych dla Wystawców.
 4. Wystawca otrzymuje od Organizatora dane dostępowe do Platformy Targowej, pozwalające na obsługę stoiska Wystawcy, w tym odpowiadanie na zapytania Gości.
 5. Uczestnictwo w Targach w charakterze Wystawcy umożliwia zaprezentowanie oferty Wystawcy podczas Targów, na zasadach indywidualnie ustalonych z Organizatorem. Wystawca otrzymuje częściowy dostęp do Platformy Targowej w zakresie niezbędnym do zaprezentowania przez Wystawcę jego oferty zgodnie z ustaleniami z Organizatorem. 
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia Wystawcy bez podania przyczyny.
 7. Udział Wystawcy w Targach jest odpłatny. Wysokość opłaty uzależniona jest od wybranego przez Wystawcę pakietu i będzie uzgadniana indywidualnie z Organizatorem. Wystawca zobowiązany jest do zapłaty należnej opłaty po zakończeniu Targów, w terminie wskazanym na wystawionej przez Organizatora fakturze. 
 8. Szczegóły dotyczące prezentacji oferty Wystawcy podczas Targów zostaną uzgodnione indywidualnie z każdym Wystawcą. Wystawca zobowiązany jest do zastosowania się do przekazanych mu wskazań Organizatora. Wystawca jest wyłącznie odpowiedzialny za przygotowaną treść prezentacji swojej oferty, w tym w szczególności za wszystkie materiały udostępniane na swoim stoisku.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Targami. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz innymi obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Organizatora oraz prawa podmiotów danych wobec Organizatora określa Polityka prywatności.
 2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Targach w przypadku, gdy działania Uczestnika negatywnie wpływają na dobre imię, bezpieczeństwo lub w inny sposób wyrządzają lub mogą wyrządzić szkodę Organizatorowi czy też pozostałym Uczestnikom.
 3. Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, skrócenia albo przedłużenia terminu Targów. Nie stanowi do podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Uczestników wobec Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem, że nie będą one naruszać praw nabytych Uczestników. W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Wszelkie spory wynikające z tytułu udziału w Targach będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.