Grupa AB z sukcesem uplasowała obligacje o wartości 80 mln zł

Największy dystrybutor IT i elektroniki użytkowej w Polsce oraz regionie CEE jest doceniany przez inwestorów za realizację długoterminowej strategii rozwoju oraz jakość fundamentów finansowych. W rezultacie marża nowej emisji obligacji jest zbliżona do parametrów emisji z poprzednich lat.

Efektem dużego popytu ze strony inwestorów instytucjonalnych na oferowane 8 tys. obligacji o jednostkowej wartości nominalnej 10 tys. zł każda (łączna wartość emisji to 80 mln zł) jest niska marża ustalona na 260 punktów bazowych, co jest poziomem zbliżonym do wcześniejszych emisji z lat 2018-2022.

Jednym z naszych wyróżników rynkowych jest stabilność i siła finansowa – cieszymy się, że zostało to zauważone i docenione przez profesjonalnych inwestorów. Dywersyfikacja źródeł finansowania wpisuje się w naszą strategię, dlatego jesteśmy aktywni na rynku obligacyjnym – komentuje Grzegorz Ochędzan, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych w AB S.A.

Emisja obligacji została przeprowadzona 18 sierpnia br. w ramach programu emisji obligacji, jaki dla Grupy AB prowadzi Bank Pekao. Posiadacze obligacji nowej emisji otrzymają wypłatę odsetek co pół roku w oparciu o wskaźnik WIBOR 6M, powiększony o marżę 2,6 pp. Wykup obligacji nastąpi 18 lutego 2027 roku (obligacje 3,5-letnie). Papiery te – tak jak dotychczasowe emisje – mają być notowane na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Warto zauważyć, że Grupa AB przeprowadziła już z sukcesem w lipcu 2022 roku emisję niezabezpieczonych obligacji, która była pierwszą udaną emisją w Polsce do instytucji finansowych po wybuchu wojny w Ukrainie, a Grupa AB jako jakościowy emitent uplasowała tę emisję przy takiej samej marży jak dla emisji obligacji zrealizowanych w latach 2018 i 2020.