* Rok obrotowy rozpoczyna się 1 lipca a kończy 30 czerwca

** EBITDA wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację