Dobre praktyki

Spółka AB S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2021”, który został przyjęty uchwałą Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Pełny tekst zbioru zasad jest dostępny publicznie na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w sekcji poświęconej Zasadom Ładu Korporacyjnego.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW