Metody liczenia wskaźników

Rentowność sprzedaży brutto = zysk (strata) brutto na sprzedaży/przychody ze sprzedaży
Wskaźnik bieżącej płynności liczony jako = Aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik zadłużenia liczony jako = Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/Suma aktywów
ROA = zysk netto/Suma aktywów
ROE = Zysk netto/Kapitał własny
SGA = (koszty sprzedaży + koszty zarządu)/Przychody ze sprzedaży

*Rok obrotowy rozpoczyna się 1 lipca a kończy 30 czerwca