Metody liczenia wskaźników

Rentowność sprzedaży brutto = Zysk (strata) brutto na sprzedaży/Przychody ze sprzedaży
Wskaźnik bieżącej płynności liczony jako = Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik zadłużenia liczony jako = Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/Suma aktywów
DSO = Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług/Przychody ze sprzedaży*365
DIO = Zapasy/Przychody ze sprzedaży*365
DPO = Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług/Przychody ze sprzedaży*365
CCC = DSO + DIO – DPO
ROA = Zysk netto/Suma aktywów
ROE = Zysk netto/Kapitał własny
SGA = (Koszty sprzedaży + Koszty zarządu)/Przychody ze sprzedaży

*Rok obrotowy rozpoczyna się 1 lipca a kończy 30 czerwca