Metody liczenia wskaźników

Rentowność sprzedaży brutto = zysk (strata) brutto na sprzedaży/przychody ze sprzedaży
Wskaźnik bieżącej płynności liczony jako = Aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik zadłużenia liczony jako = Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/Suma aktywów
DSO = (Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług)/przychody ze sprzedaży*365
DIO = Zapasy/przychody ze sprzedaży*365
DPO = (Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług + Zobowiązania z tyt. umów z klientami)/przychody ze sprzedaży*365
CCC = DSO + DIO – DPO
ROA = Zysk netto/Suma aktywów
ROE = Zysk netto/Kapitał własny na początek okresu
SGA = (koszty sprzedaży + koszty zarządu)/Przychody ze sprzedaży

*Rok obrotowy rozpoczyna się 1 lipca a kończy 30 czerwca

** Rok obrotowy rozpoczyna się 1 lipca a kończy 30 września

*** W roku 2022-23 ROE, ROA, DSO,DIO,DPO oraz CCC obliczone za okres od 1.10.2022 do 30.09.2023