Warunki Gwarancji


Ogólne Warunki Gwarancji i Rękojmi na towary zakupione od AB S.A.


1. AB S.A. z siedzibą w Magnicach (zwana dalej również „Gwarantem”) w ramach udzielonej przez siebie rękojmi lub gwarancji zapewnia, że zakupiony produkt jest wolny od wad fizycznych oraz spełnia parametry techniczne zawarte w specyfikacji danego urządzenia.
2. Uprawnionym do wnoszenia roszczeń z tytułu gwarancji/rękojmi udzielanej przez AB S.A. (zwanym dalej „Uprawnionym”) jest przedsiębiorca, który zakupił dany produkt bezpośrednio u Gwaranta.
3. Zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określają „Ogólne warunki gwarancji/rękojmi na towary zakupione w AB S.A.” dostępne na stronach internetowych AB S.A.
W przypadku objęcia danego produktu gwarancją zewnętrzną warunki tej gwarancji, a także zasady zgłaszania i rozpatrywania reklamacji określone są przez gwaranta w dokumentach gwarancyjnych danego produktu lub w inny wybrany przez niego sposób.
4. Dokument „Gwarancja/rękojmia na zakupiony towar” (zwany dalej „Dokumentem gwarancji/rękojmi”) dołączany do produktów, faktury lub przesyłany w formie elektronicznej zawiera informację o przysługujących uprawnieniach gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi. Dokument gwarancji/rękojmi może być przez Gwaranta przesłany pocztą elektroniczną lub udostępniony za pośrednictwem strony internetowej http://dealer.ab.pl, o czym Gwarant poinformuje Uprawnionego. W takim wypadku Dokument gwarancji/rękojmi nie będzie dołączany do produktów ani faktury.
5. W przypadku zaginięcia/braku Dokumentu gwarancji/rękojmi jego duplikat można uzyskać poprzez kontakt z Call Center Gwaranta (cc@ab.pl).
6. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za produkty, które zgodnie z informacjami zawartymi w Dokumencie gwarancji/rękojmi posiadają gwarancję zewnętrzną innego podmiotu lub gwarancja/rękojmia jest wyłączona.
7. Termin gwarancji/rękojmi rozpoczyna swój bieg z dniem wystawienia przez Gwaranta Dokumentu gwarancji/rękojmi. Termin gwarancji/rękojmi jest określony każdorazowo w Dokumencie gwarancji/rękojmi. nie będzie dołączany do produktów ani faktury.