Zabezpieczenia kredytów kupieckich

Zabezpieczenia pojedynczych transakcji kredytowych stosowane w AB S.A.:

– zabezpieczenia wekslowe oraz poręczenia wekslowe,
– sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności,
– cesja praw do wierzytelności (przelew wierzytelności),
– gwarancja bankowa, cesja płatności (nieodwołalna dyspozycja bankowa),
– rachunek powierniczy.