Zabezpieczenia kredytów kupieckich

Zabezpieczenia pojedynczych transakcji kredytowych stosowane w AB S.A.:

- zabezpieczenia wekslowe oraz poręczenia wekslowe,
- sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności,
- cesja praw do wierzytelności (przelew wierzytelności),
- gwarancja bankowa, cesja płatności (nieodwołalna dyspozycja bankowa),
- rachunek powierniczy.